ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیلان

šilān

۱. سفرۀ طعام.
۲. سفرۀ بزرگی که انواع خوراک‌ها برآن چیده می‌شود.
⟨ شیلان کشیدن: (مصدر لازم) گستردن سفرۀ طعام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ