ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیفتگی

šiftegi

عاشقی؛ دلباختگی.

آرزومندی، دلباختگی، دلدادگی، شیدایی، عاشقی، عشق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ