ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیشکی

šišaki

صدایی شبیه صدای باد شکم که برای مسخره کردن کسی از دهان ایجاد می‌کنند.
⟨ شیشکی بستن: (مصدر لازم) [عامیانه] صدای مخصوص از دهن درآوردن و کسی را مسخره کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ