ترجمه مقاله

شیره

šire

۱. افشره و آبی که از میوه می‌گیرند.
۲. آب انگور یا توت که آن ‌را می‌جوشانند تا غلیظ شود.
⟨ شیرۀ پرورده: (زیست‌شناسی) شیره‌ای که در برگ‌های گیاه پرورش می‌یابد و به قسمت‌های مختلف گیاه می‌رود.
⟨ شیرۀ تریاک: ماده‌ای که از جوشاندن سوختۀ تریاک درست می‌کنند.
⟨ شیرۀ خام: (زیست‌شناسی) شیره‌ای که از ریشۀ گیاه به ساقه و برگ‌ها می‌رود.
⟨ شیرۀ معده: (زیست‌شناسی) مایعی که از غده‌های معده ترشح می‌شود و هضم غذا را آسان می‌کند.

آب، جرم، شهد، عصاره، عصیر، مرق

ترجمه مقاله