ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرماهی

širmāhi

۱. ماهی بزرگ؛ نوعی ماهی بزرگ؛ ماهی عنبر؛ کاشالوت.
۲. نوعی صدف که از آن تکمه درست می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ