ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرخوارگاه

širxārgāh

مؤسسه‌ای که در آنجا کودکان شیرخوار را نگهداری می‌کنند؛ دارالرضاعه.

پرورشگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ