ترجمه مقاله

شیخ الاسلام

šeyxol'eslām

لقبی که از طرف دولت به عالمی دینی داده می‌شد؛ عالم روحانی که برای رسیدگی به‌امور دینی مسلمانان تعیین می‌شد.

ترجمه مقاله