ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیخ

šeyx

۱.دانشمند دینی؛ عالم دین.
۲. (موسیقی) مرشد؛ پیر.
۳. [قدیمی] سالخورده، پیر.
۴. [قدیمی] رئیس طایفه؛ بزرگ.
⟨ شیخ‌المرسلین: [عربی: شیخ‌المرسلین] [قدیمی] حضرت نوح.

۱. مراد، مرشد
۲. آخوند، معمم، ملا
۳. پیر، سالخورده، کهنسال، مسن
۴. امیر، پیشوا، قاید ≠ شاب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ