ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شگفتیدن

šegeftidan

تعجب کردن؛ حیران شدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ