ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شگفتن

šegoftan

= شکفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ