ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شگا

šagā

تیردان؛ ترکش.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ