ترجمه مقاله

شکیب

ša(e)kib

صبر و آرام.

انتظار، تاب، تحمل، حوصله، شکیبایی، صبر ≠ بیحوصلگی

ترجمه مقاله