ترجمه مقاله

شکفتن

šekoftan

۱. از هم باز شدن؛ شکفته شدن.
۲. باز شدن غنچۀ گل یا شکوفۀ درخت.
۳. [مجاز] شاد شدن؛ خوشحال شدن.

ترجمه مقاله