ترجمه مقاله

شکاک

šakkāk

کسی که بسیار شک می‌کند؛ بسیارشک‌کننده.

بدبین، بدگمان، پرشک، ظنین ≠ مطمئن

دو دل، پرگمان

ترجمه مقاله