ترجمه مقاله

شک

šak[k]

۱. گمان بردن در امری.
۲. [مقابلِ یقین] گمان.
۳. شکاف و ترکیدگی کوچک در استخوان.
⟨ شک کردن (به شک افتادن): (مصدر لازم) در امری شبهه و تردید پیدا کردن.

۱. تذبذب، تردد، تردید، دودلی، ریب، ریبت، شبهه
۲. بدگمانی، سوءظن
۳. احتمال، اشکال، ظن، وسواس ≠ یقین

گمان

ترجمه مقاله