ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوییدن

šuy(')idan

= شُستن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ