ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوها

šo[w]hā

۱. ویژگی زن اخمو؛ بداخم؛ ترش‌رو.
۲. زشت‌رو.
۳. نیکورو؛ زیبا
۴. شوم؛ نامبارک. Δ در معنای ۲ و ۳ از اضداد است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ