ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوم

šum

نحس؛ نامبارک.

بداختر، بدشگون، بدیمن، مشئوم، منحوس، ناخجسته، نامبارک، نامسعود، نامیمون، ناهماگون، ناهمایون، نحس ≠ خجسته، مبارک، میمون، همایون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ