ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوق

šo[w]q

۱. برانگیختن به عشق و محبت؛ میل و رغبت فراوان.
۲. (تصوف) رغبت سالک برای وصول.

آرزومندی، اشتیاق، دلبستگی، ذوق، رغبت، شور، علاقه، هوس

خواستاری، شور، شاد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ