ترجمه مقاله

شوسه

šo(u)s[s]e

ویژگی جادۀ هموار و شن‌ریزی‌شده.

ترجمه مقاله