ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوخ چشمی

šuxče(a)šmi

گستاخی؛ بی‌شرمی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ