ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوب

šub

دستمال؛ مندیل؛ دستار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ