ترجمه مقاله

شوالیه

šovāliye

نجیب‌زاده‌ای که از طرف شاه منصب افتخاری به ‌او داده می‌شد.

دلاور، سوار، شهسوار، عیار، مبارز

ترجمه مقاله