ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شواغل

šavāqel

۱. [جمع شاغلَة و شاغل] = شاغل
۲. آنچه انسان را به‌ خود مشغول می‌سازد و از توجه به ‌امور معنوی بازدارد؛ قیود و علایق مادی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ