ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شو

šo[w]

۱. = شُدن
۲. شونده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): تاشو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ