ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهید

šahid

۱. کشته‌شده در راه خدا.
۲. از نام‌های خداوند.

۱. کشته
۲. شاهد، گواه

جانباخته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ