ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهود

šohud

۱. [جمعِ شاهد] = شاهد.
۲. (اسم مصدر) حاضر شدن.
۳. (اسم مصدر) دیدن چیزی.
۴. (اسم مصدر) گواه شدن.
۵. (اسم مصدر) (تصوف) آشکاری حقایق در دل؛ مشاهدۀ حق در ضمیر.

۱. دریافت، کشف
۲. گواهان، ناظران

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ