ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهوت

šahvat

۱. چیزی را دوست داشتن و رغبت شدید به آن داشتن.
۲. جنبش نفس در طلب لذت و آنچه دوست دارد؛ خواهش نفس؛ میل و رغبت به درک لذت.
۳. میل به جماع.

باء، شبق، میل، هوس، هوی

ورن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ