ترجمه مقاله

شهوانی

šah[a]vāni

۱. مربوط به شهوت.
۲. شهوت‌انگیز.
۳. پرشهوت؛ نشان‌دهندۀ شهوت.

شهوتپرست، شهوی، نفسانی ≠ روحانی

ترجمه مقاله