ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهری

۱. شهرنشین
۲. ولایتی ≠ روستایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ