ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهدانج

šahdānaj

= شاه‌دانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ