ترجمه مقاله

شهاب

ša(e)hāb

۱. شعله؛ شعلۀ آتش.
۲. (نجوم) خطی روشن در آسمان که بر اثر برخورد سنگی آسمانی با جوّ زمین و سوختن آن ایجاد می‌شود.
⟨ شهاب ثاقب: (نجوم) = شهاب ša(e)hā

۱. شخانه
۲. اخگر، شرر، شعله،
۳. ستاره

ترجمه مقاله