ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شن زار

šenzār

زمینی که در آن شن بسیار باشد؛ ریگ‌زار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ