ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شندف

šandaf

دهل؛ طبل؛ کوس؛ تبوراک: ◻︎ تا به در خانهٴ تو بر گه نوبت / سیمین‌شندف زنند و زرّین‌مزمار (فرخی: ۹۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ