ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شن

šen

ریگ نرم؛ سنگ‌ریزه؛ خرده‌سنگ به‌اندازۀ دانۀ گندم یا اندکی درشت‌تر.

رمل، سنگریزه، ماسه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ