ترجمه مقاله

شمش

šemš

۱. زر یا سیم که آن ‌را گداخته و در ناوچه ریخته و به‌ شکل شوشه یا میله درآورده باشند.
۲. پارۀ فلز که هنوز چیزی با آن ساخته نشده.

ترجمه مقاله