ترجمه مقاله

شماطه

šammāte

زنگ ساعت.

ترجمه مقاله