ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شما

šomā

ضمیر ‌دوم‌شخص جمع؛ ضمیر جمع مخاطب. Δ از باب احترام به‌جای ضمیر دوم‌شخص مفرد نیز به کار می‌رود.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما