ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شلختگی

še(a)laxtegi

شلخته بودن؛ وضع و حالت شلخته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ