ترجمه مقاله

شقایق

šaqāyeq

گیاهی شبیه خشخاش با برگ‌های بریده و گل‌های سرخ که در انتهای گلبرگ‌های آن لکۀ سیاهی وجود دارد. لالۀ حمرا؛ لالۀ سرخ؛ لالۀ نعمانی؛ شقایق نعمان؛ شقایق‌النعمان.
⟨ شقایق دریایی: (زیست‌شناسی) نوعی مرجان به ‌شکل استوانه که روی صخره‌های کف دریا پیدا می‌شود.

آلاله، لاله، لالهنعمان

ترجمه مقاله