ترجمه مقاله

شقاق

šeqāq

۱. مخالفت کردن؛ ناسازگاری.
۲. ترک؛ شکاف.

۱. دشمنی، عناد، مخالفت، ناسازگاری، نفاق
۲. ترک، درز، رخنه، شکاف

ترجمه مقاله