ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفیع

šafi'

۱. کسی که برای دیگری خواهش عفو یا کمک بکند؛ خواهشگر؛ شفاعت‌کننده.
۲. (حقوق) صاحب شفعه.

پایمرد، دخیل، شافع، شفاعتگر، فریادرس، میانجی، واسطه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ