ترجمه مقاله

شفعه

šof'e

حق همسایگی؛ حق تقدمی که همسایه و شریک ملک در خرید ملک همسایه یا سهم شریک دارد.

ترجمه مقاله