ترجمه مقاله

شفت

šaft

۱. (زیست‌شناسی) میوۀ گوشت‌دار، مانند هلو و زردآلو.
۲. [قدیمی] ناهموار؛ ناتراشیده.
۳. (اسم) [قدیمی] ستبر؛ گنده.

ترجمه مقاله