ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شغا

šaqā

تیردان؛ تیرکش؛ ترکش.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ