ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شعاع

šo'ā'

نور خورشید؛ روشنی آفتاب؛ روشنایی؛ پرتو؛ خط روشنی که نزدیک طلوع آفتاب به نظر می‌آید.
⟨ شعاع دایره: (ریاضی) خط مستقیم که از مرکز دایره به نقطه‌ای از خط دایره متصل می‌شود و نصف قطر است.

اشعه، پرتو، درخشندگی، روشنی، نور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ