ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شش بانو

šešbānu

ماه و پنج سیارۀ عطارد، زهره، مریخ، مشتری، و زحل؛ شش‌خاتون؛ شش‌عروس؛ شش‌بانوی پیر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ