ترجمه مقاله

شرک

šarak

آنچه برای صید پرندگان به کار می‌برند؛ دام صیاد.

الحاد، بتپرستی، رجز، کفر ≠ توحید

ترجمه مقاله