ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرود

šorud

ترسیدن و گریختن؛ رمیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ