ترجمه مقاله

شرمگین

šarmgin

خجل؛ شرمسار؛ شرمنده.

۱. آزرمگین، باحیا، شرمناک
۲. شرمسارشرمنده ≠ سربلند

ترجمه مقاله